Home / Tips & Tricks / สารเพิ่มคุณภาพจำเป็นต่อน้ำมันเครื่อง จริงหรือไม่

สารเพิ่มคุณภาพจำเป็นต่อน้ำมันเครื่อง จริงหรือไม่

พฤศจิกายน 13, 2020
States Lubricant

สารเพิ่มคุณภาพจำเป็นต่อน้ำมันเครื่อง จริงหรือไม่

ในปัจจุบันเครื่องจักรและเครื่องยนต์ประเภทต่างๆ ได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เช่น ทำงานที่ความเร็วรอบสูงขึ้น แรงม้า แรงเสียดทาน และรับภาระหนักสูงขึ้น ในขณะที่ขนาดของเครื่องจักรและเครื่องยนต์มีขนาดที่เล็กลง จึงทำให้น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในเครื่องยนต์มักจะประสบกับปัญหาทางด้านอุณหภูมิ ความเครียด และภาระน้ำหนักสูง น้ำมันหล่อลื้นพื้นฐานล้วนๆ ที่ไม่มีสารเพิ่มคุณภาพจึงมีคุณภาพไม่ดีพอ ทำให้อายุงานของเครื่องยนต์สั้นลงได้ ดังนั้นจึงได้มีการเติมสารบางอย่างลงไปในน้ำมันหล่อลื่นแต่ละชนิดตามสภาพการใช้งานของเครื่องจักรและเครื่องยนต์นั้นๆในปริมาณที่พอดี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานให้มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ สารเพิ่มคุณภาพจะไปช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางด้านเคมีและด้านการภาพของน้ำมันพื้นฐานนั้นๆ

สารเพิ่มคุณภาพมีอะไรบ้าง : สารเพิ่มคุณภาพจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สารเพิ่มคุณภาพด้านเคมี และ สารเพิ่มคุณภาพด้านกายภาพ

  • สารเพิ่มคุณภาพด้านเคมี เช่น สารต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (anti-oxidants), สารป้องกันการสึกหรอ (anti-wear additives) เป็นต้น
  • สารเพิ่มคุณภาพด้านเคมี เช่น สารลดจุดไหลเท (pour point depressants), สารป้องกันการเกิดฟอง (anti-foamants) เป็นต้น

ประโยชน์ของการใส่สารเพิ่มคุณภาพชนิดต่างๆ

  • ปรับให้น้ำมันมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นได้สมบูรณ์ตลอดอายุการใช้งาน
  • ปรับค่าความหนืดหรือความข้นใสของน้ำมันหล่อลื่นตามอุณหภูมิการทำงานที่แตกต่างกัน
  • ทำให้น้ำมันเครื่องมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะอย่าง ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภท
  • ช่วยลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น
  • ทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
  • ทำให้เครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์มีสมรรถนะในการทำงานสูงขึ้น

ดังนั้นการเลือกสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ที่ใส่ลงไปในน้ำมันหล่อลื่น เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆทั้งในด้านเคมี และกายภาพ ทางผู้ผลิตต้องคำนึงถึงลักษณะและรวมถึงหน้าที่ต่างๆของสารเพิ่มคุณภาพ เพื่อที่จะให้ได้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามการนำไปใช้งานกับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ต่างๆ


Category: Tips & Tricks