Home / News & Events / สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี

ธันวาคม 17, 2020
States Lubricant

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด นำโดยคุณสัมพันธ์ ติงธนาธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ ได้มอบเงินให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 800,000 บาทต่อปี ให้แก่นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ณ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 9

ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการ ศึกษา 2521 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความตั้งใจที่จะมอบโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาได้มากที่สุด โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีพฤติกรรมดี แต่ประสบปัญหาขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์


Category: News & Events