Home / News & Events / บริจาคหน้ากากให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย Covid 19

บริจาคหน้ากากให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย Covid 19

ธันวาคม 17, 2020
States Lubricant

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเเพทย์เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ที่เกิดขึ้น

ทางบริษัทฯ จึงได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้บริจาคหน้ากาก 3M 7502 Respirators ชนิดไส้กรองคู่ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 250 ชุด แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อแจกจ่ายไปยังแหล่งฝึกแพทย์ฉุกเฉิน 25 แห่งทั่วประเทศ
  • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้บริจาคหน้ากาก 3M 7502 Respirators ชนิดไส้กรองคู่ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 100 ชุด แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้บริจาคไส้กรองเพื่อใช้คู่กับหน้ากากเพิ่มเติม จำนวน 100 ชุด แก่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อส่งมอบให้กับแพทย์ตามโรงพยาบาลของรัฐในเเต่ละจังหวัดที่ขาดแคลน

Category: News & Events